The launch of American Journal of Cardiovascular Disease

Roberts WC, Springer ML, Wang X, Wang D. The launch of American Journal of Cardiovascular Disease. Am J Cardiovasc Dis. 2011; 1:i-ii.

2011
https://researcherprofiles.org/profile/1333416

Roberts WC, Springer ML, Wang X, Wang D